آموزش

آموزش

با توجه به موارد ذکر شده فوق، ورود تکنولوژهای نو به کشور بستری را ایجاد نموده که ضرورت آشنایی با آن احساس میشود. واحد آموزش شرکت با بهره گیری از دانش مهندسین مجرب بر اساس تجربه های علمی و عملی بدست آمده اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های اتوماسیون، اسکادا و تله متری نموده که برخی از دوره های برگزار شده به شرح ذیل می باشد.

فعالیت های آموزشی

  • آموزش سیستم PDCS پالایشگاه بندرعباس
  • آموزش سیستمهای اتوماسیون کارخانه سیمان سفید نیریز
  • آموزش مقدماتی سیستمهای اسکادا مناطق نفت خیز جنوب
  • آموزش مقدماتی سیستمهای اسکادا شرکت نفت و گاز پارس
  • آموزش مقدماتی سیستمهای اسکادا مرکز آموزش شرکت نفت محمود آباد
  • آموزش نرم افزار Citect SCADA مرکز آموزش شرکت نفت اصفهان
  • آموزش نرم افزار Citect SCADA شرکت مکو