آموزش

آموزش

با توجه به موارد ذکر شده فوق، ورود تکنولوژهای نو به کشور بستری را ایجاد نموده که ضرورت آشنایی با آن احساس میشود. واحد آموزش شرکت با بهره گیری از دانش مهندسین مجرب بر اساس تجربه های علمی و عملی بدست آمده اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های اتوماسیون، اسکادا و تله متری بر پایه تکنولوژی شرکت های  SIEMENS , Schneider نموده که برخی از دوره های برگزار شده به شرح ذیل می باشد.

فعالیت های آموزشی

  • آموزش سیستم های اتوماسیون کارخانه سیمان سفید نیریز
  • آموزش مقدماتی سیستم های اسکادا مناطق نفت خیز جنوب
  • آموزش مقدماتی سیستم های اسکادا شرکت نفت و گاز پارس
  • آموزش مقدماتی سیستم های اسکادا مرکز آموزش شرکت نفت محمود آباد
  • آموزش نرم افزار Citect SCADA مرکز آموزش شرکت نفت اصفهان
  • آموزش نرم افزار Citect SCADA شرکت مکو
  • آموزش نرم افزار SIEMENS PCS 7 ( دوره عمومی)